Regulamin programu lojalnościowego „Podaj dalej”


§1. Organizator i czas trwania programu:
1. Organizatorem programu lojalnościowego „Podaj dalej” jest Gabinet „Centrum Cofania Czasu” z siedzibą w Zabrzu, przy Placu Krakowskim 10.
2. Program rozpoczyna się 01.01.2011r. i trwa do odwołania przez Organizatora.

§2. Definicje:
1. Program – program promocyjny „Podaj dalej”.
2. Organizator - Gabinet „Centrum Cofania Czasu”, Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze.
3. Osoba Rekomendująca – klient Organizatora, który pobrał Kupony Rekomendacyjne.
4. Osoba Rekomendowana – nowy klient Organizatora, który otrzymał od Osoby Rekomendującej Kupon.
5. Kupon – Kupon Rekomendacyjny wydawany klientom przez Organizatora.
6. Zniżka – zniżka na zakup karnetu dla Osoby Rekomendowanej.
7. Nagroda – zniżka na zabieg dla Osoby Rekomendującej.

§3. Warunki uczestnictwa w Programie
1. Uczestnikiem Programu może zostać każda osoba, która zapoznała się z Regulaminem programu.
2. Osoba Rekomendowana przed wzięciem udziału w Programie nigdy nie korzystała z usług Organizatora.

§4. Wysokość Zniżki dla Osoby Rekomendowanej
1. 50 zł zniżki przy zakupie karnetu o wartości 1000-1249 zł.
2. 75 zł zniżki przy zakupie karnetu o wartości 1250-1499 zł.
3. 100 zł zniżki przy zakupie karnetu o wartości 1500-1999 zł.
4. 150 zł zniżki przy zakupie karnetu o wartości 2000-2499 zł.
5. 200 zł zniżki przy zakupie karnetu o wartości 2500 i więcej.

§5. Wartość Nagrody dla Osoby Rekomendującej
1. Wartość Nagrody wylicza się dzieląc kwotę zapłaconą za karnet przez Osobę Rekomendowaną przez ilość zabiegów w tym karnecie.

§6. Zasady przyznawania Zniżki Osobie Rekomendowanej
1. Osoba Rekomendowana będzie uprawniona do Zniżki w wysokości określonej w §4 gdy zakupi karnet o wartości minimum 1000 zł i w chwili zakupu usługi przedłoży Kupon Rekomendacyjny otrzymany od Osoby Rekomendującej.
2. Osoba Rekomendowana jest uprawniona do Zniżki wyłącznie jednorazowo. Może jednak korzystać później z Nagród jako Osoba Rekomendująca wg zasad zawartych w §7.

§7. Zasady przyznawania Nagrody Osobie Rekomendującej
1. Osoba Rekomendująca będzie uprawniona do otrzymania Nagrody po spełnieniu następujących warunków:

a. skutecznie zarekomenduje usługi Organizatora i przekaże Kupon Osobie Rekomendowanej,
b. Osoba Rekomendowana zakupi karnet o wartości minimum 1000 zł i w chwili zakupu usługi przedłoży Kupon Rekomendacyjny otrzymany od Osoby Rekomendującej.

2. Nagroda w formie zniżki przyznawana jest od ceny regularnej wybranego zabiegu.
3. Osoba Rekomendująca może bez ograniczeń polecać usługi Organizatora i za każdą Osobę Rekomendowaną otrzyma Nagrodę.

§8. Postanowienia końcowe
1. Zniżki nie łączą się z innymi promocjami.
2. Nie ma możliwości zamiany przysługującej Zniżki lub Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej www.cofanieczasu.pl